Convócanse ás socias e aos socios, á 

ASEMBLEA

que terá lugar o vindeiro día

9 de NOVEMBRO, sábado, de 2013 ás 16:30 horas, e ás 17:00 horas 
en primeira e segunda convocatoria respectivamente, na
Casa do Concello Vello de Castroverde
Travesía de Montecubeiro, nº 38 CP-27120-Castroverde.
Coa seguinte orde do día:
I.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

II.- Aprobación de contas ano 2012.

III.- Actividades desenvolvidas neste ano 2013 e a desenvolver en
2014 (Propostas).

IV.- Temas a tratar e cuestión pendentes:
-Topónimo Castro Verde.
– A Fortaleza, Cruces e Cruceiros de Castro Verde.

V. – Renovación total da Xunta Directiva 
(2013- 2015) segundo rezan os
Estatutos da Asociación, Capítulo III, DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN (Art.13).
Abríndose o prazo para a presentación de Candidaturas para  PresidiraXnta Directiva.

VI.- Rolda de intervencións.

Asdo.:
José Yáñez Basanta
 Secretario
Asdo.: 
Manuel Muñiz Besteiro
Presidente 
En Lugo – Castroverde, a 22 de outubro de 2013

DELEGACIÓN DE VOTO
ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTROVERDE ( 09-11-2013)
Eu,………………………………………………………………………con D.N.I. …………………
DELEGO OU MEU VOTO EN:
D./ Dona: …………………………………………………………………………….
Asdo.: ……………………………………………………
En, …………………………a……………de……………………………………de 2013
Asociación Amigos do Patrimonio de Castroverde –CIF 27.329.226; Nº Insc. 8993
R/ Travesía de Montecubeiro, 38 -27120 CASTROVERDE – Lugo Telf. 659 52 39 60
Páxina web: http://www.amigosdopatrimoniodecastroverde.blogspot.com/

Enderezo electrónico: [email protected]