ORDE DE PAGO

Don/Dona……………………………………………………………………………………………………………..

domiciliado na rúa / parroquia /aldea…………………………………………………….nº………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tefono.; fixo e móbil.:…………………………………………………………DN…………………………..

Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………

AUTORIZA AO:

(BANCO/CAIXA)………………………………………………………………………………………………..

para que cargue as cotas de afiliación que pase ao meu nome a ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTROVERDE”, na miña conta corrente ou libreta nº (poñer os vinte díxitos)

COTA ANUAL – 10 €

Ent.: ________Ofic.:_________D/C________Nº de Conta_____________________

………. ………., a _______de _______________________de______________

ASDO.: