CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA2023

ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTRO VERDE

Convócanse ás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o vindeiro

Día 21 de xaneiro, sábado, de 2023 ás 15:30 h. e ás 016:00 horas en primeira e segunda convocatoria respectivamente, na Casa do Concello Vello de Castro Verde, Travesía de Montecubeiro, nº 38 CP-27120-Castroverde. Coa seguinte orde do día:

I.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (15-01-22).

II.- Aprobación de contas ano 2022.

III.-Actividades desenvolvidas en 2022 e a desenvolver en 2023.

IV.- Aprobación do orzamento para o ano 2023.

V.- Altas e baixas de socios 2022.

VI.-Renovación total da Xunta Directiva, (2023-2026) segundo rezan os Estatutos da Asociación, Capítulo III, DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN (Art.13).

Poderanse presentar as Candidaturas á Xunta Directiva ata ás 14:00 h do venres 20 de xaneiro de 2023 por escrito á presidencia ou no e-mail: amigospatimoniodecastroverde

VII.- Cuestións varias:

Publicacións pendentes.

Continuar formando parte da Plataforma “Queremos Galego”

Continuar formando parte da Plataforma “EÓLICA SI, PERO NON ASÍ”

Continuar reivindicando o Patrimonio. Torre da Fortaleza, Soutomerille, Monte Cubeiro, igrexa de Cellán de Mosteiro, Capelas varias…

VIII.-Rolda de intervencións.

Asdo.: Antonio V Figueroa Paz Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro

(Secretario) (Presidente)

Lugo, Castro Verde, a finais de decembro de 2022-Comenzos 2023

ADIANTO-CONVVOCATORIA DA ASEMBLEA 2023_signed.pdf