A Xunta Directiva da Asociación Amigos do Patrimonio, logo de ter feitas alegacións á delimitación do Camiño Primitivo e, de termos presentado Recurso de Alzada contra a delimitación oficial do Camiño Primitivo a Santiago, aprobada polo Decreto 267/2012, de 5 de decembro.

Convoca a socias e socios á Asemblea Extraordinaria, que figura na páxina 1, xa que segundo rezan os Estatutos da nosa Asociación;

No art. 5º, punto1, letra a, un dos fins da mesma é a <<Recuperación, conservación e difusión do patrimonio do Concello de Castroverde, incluído todo o relacionado co Camiño Primitivo de Santiago>>.

Polo que;
Detectadas irregularidades no expediente de delimitación, en especial as que atinxen á omisión da traza histórica nalgúns tramos do Camiño, tanto dentro do concello de Castroverde como noutros tramos do Itinerario a Compostela. Acordamos os asistentes, á reunión da Xunta Directiva que tivo lugar o día (22-02-2013), convocar esta Asemblea Extraordinaria que nos parece de suma importancia. Polo que pregamos a vosa asistencia.
Se non podes asistir á Asemblea delega o teu voto en quen ti consideres.

Un cordial sáudo.

Manuel Muñiz.
(Presidente)

Castro Verde –Lugo, a 25 de febreiro de 2013

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA EXTRAORDINARIA DA ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTRO VERDE 

               Convócanse ás socias e aos socios, á Asemblea Extraordinaria que terá lugar o vindeiro día 16   de MARZO, sábado, de 2013 ás 16:30 horas, e ás 17:00 horas en primeira e segunda convocatoria respectivamente,  na Casa do Concello Vello de Castroverde,  Travesía de Montecubeiro, nº 38  CP-27120-Castroverde.                  
Coa seguinte orde do día:           

Punto único
1.-  Accións xudiciais fronte ao acordo de aprobación da delimitación do Camiño Primitivo.

1.1.-  Interpor recurso contencioso administrativo fronte ao decreto 267/2012, de 5 de decembro, do consello da Xunta, polo que se aprobou a delimitación do Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, tamén coñecido como Camiño Primitivo ou de Ovedo.
1.2- Facultar ao presidente/a da Asociación, D. Manuel Muñiz Besteiro, para o outorgamento de poderes a favor dos profesionais que se estimen oportunos a fin de iniciar dita acción xudicial.

2.- Rogos e preguntas. 
                                                 
                                                        Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro                             
                                                                          Presidente     
                                            
 En Lugo – Castroverde, a  25 de febreiro de 2013

_____________________________________________________________________

DELEGACIÓN DE VOTO
ASEMBLEA  EXTRAORDINARIA DA  ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTRO VERDE  (16 -03-2013)
Eu,………………………………………………………………………con D.N.I. …………………
DELEGO OU MEU VOTO EN:

D./ Dona: …………………………………………………………………………….

                Asdo.: ……………………………………………………
En, …………………………a……………de……………………………………de 2013