Convócanse ás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o vindeiro día 12   de NOVEMBRO, sábado, de 2011 ás 16:30 horas, e ás 17:00 horas en primeira e segunda convocatoria respectivamente,  na Casa do Concello Vello de Castroverde,  Travesía de Montecubeiro, nº 38 
CP-27120-Castroverde.
Coa seguinte orde do día:
I.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
          
II.- Aprobación de contas, ano 2009.
          
III.-Aprobación de contas, ano 2010.
       
IV.- Actividades desenvolvidas neste ano 2011 e a desenvolver en
                   
          2012 (Propostas)
        
V.- Renovación (total) da Xunta Directiva, segundo rezan os
      Estatutos da Asociación, Capítulo III, DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN (Art. 13).
VI.- Temas a tratar:
a)      Propoñeer ao Concello que adique unha  Rúa a Manuel Cordero Pérez.
b)      Proposta ao Concello para que comence a sinalar casas de persoeiros
Castro Verde,desde Dona Enriqueta Otero, pasando por Manuel Cordero ata Fórneas Besteiro, por citar algúns dos falecidos.
      c)   Reivindicar o nome de Castro Verde.
VIi.- Rolda de intervencións.
          
  
  Asdo.: José Yáñez Basanta                      Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro
                             
                  Secretario                                               Presidente
    
                                             
 En Lugo – Castroverde, a  25  outubro de 2011
DELEGACIÓN DE VOTO

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA  ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTROVERDE (  12 -11-2011)

Eu,………………………………………………………………………con D.N.I. …………………
DELEGO OU MEU VOTO EN:
D./ Dona: …………………………………………………………………………….
                Asdo.: ……………………………………………………..
En, …………………………a……………de……………………………………de 2011