Convócanse ás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o vindeiro día

13 de NOVEMBRO , sábado, de 2010 ás 17:00 horas, e ás 17:30 horas en primeira e segunda convocatoria respectivamente,

na Casa do Concello Vello de Castroverde, en Travesía de Montecubeiro, nº 38 – Castroverde.

Coa seguinte orde do día:

I.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

II.- Aprobación de contas, ano 2009.

III.- Actividades desenvolvidas neste ano 2010 e a desenvolver en

2011 (Propostas)

IV.- Proposta para se debemos subir ou non subir a cota de socios.

V.- Rolda de intervencións.

Asdo.: José Yáñez Basanta Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro

Secretario Presidente

En Lugo – Castroverde, a 23 outubro de 2010

___________________________________________________________________

DELEGACIÓN DE VOTO ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTROVERDE (13-11-2010)

Eu,………………………………………………………………………con D.N.I. …………………

DELEGO OU MEU VOTO EN:

D./ Dona: ………………………………………………………………………………………………..

Asdo.: …………………………………………………….. En, …………………………a……………de……………………………………de 2010