1
O Concello de Sarria e a Agrupación Cultural Ergueitos
convocan o
X Premio de Poesía
FIZ VERGARA VILARIÑO.

2
As obras presentadas deben estar escritas en língua galega.

3
A extensión mínima será de 400 versos.
Os orixinais deberán ser inéditos e non premiados en ningún outro certame.

4
Os traballos presentaranse por quintuplicado, mecanografados adous espazos e baixo plica. Enviaranse por correo certificado aoseguinte enderezo:
X Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO,
Concello de Sarria,
Rúa Maior 14, 27600 Sarria,
antes do 31 de xaneiro do 2010.

5
Establécese un único premio indivisíbel dotado con 6000 euros, suxeito á normativa fiscal vixente.
O Xuri poderá deixar deserto o premio se considera que as obras presentadas non acadan unha mínima calidade.

6
O xuri estará composto por persoas de prestixio no mundo da creación ou a crítica literaria.
Actuarán como Secretaria a Presidenta da Agrupación Cultural Ergueitos e como Presidente o Concelleiro de Cultura de Sarria, os dous con voz e sen voto.
A decisión do xuri será inapelábel e será dada a coñecer no primeiro trimestre do 2010.

7
A obra premiada será propiedade do seu autor, agás a primeira edición que será publicada pola Editorial Espiral Maior.
En posteriores edicións farase constar a condición de premiada no
X Premio de Poesía
FIZ VERGARA VILARIÑO.
8
Os orixinais non premiados non serán devoltos e serán destruidos.
Non se manterá correspondencia cos autores.

9
A interpretación destas bases correspondelle ao xuri.
A participación no certame implica a súa aceptación.